Conclusies tevredenheids-onderzoek onder casemanagers

GGZ Familiecoaching

5.2 Antwoord op de hoofdvraag

 

 

 

Hoofdvraag: Hoe beoordelen de casemanagers van Altrecht de werkwijze van, hun samenwerking met en de bijdrage aan het herstel van de cliënt en familieleden van Familiecoaching en wat kan volgens hen eventueel worden verbeterd?

 

 

 

Werkwijze

De casemanagers zijn positief over de werkwijze van Familiecoaching. Ze vinden dat de combinatie van een professional en een familie-ervaringsdeskundige werkt. Volgens de casemanagers heeft de familie-ervaringsdeskundige een grote meerwaarde, omdat zijn ervaringen vergelijkbaar zijn met die van de familie en deze zich met hem kan identificeren. Wat als prettig wordt ervaren is de manier van aanmelding. Deze is standaard en toch vrijblijvend voor de familie. Ook wordt het positief ervaren dat Familiecoaching los staat van de behandeling en de cliënt niet aanwezig is bij de gesprekken. De begeleiding is specifiek bedoeld voor de families, die vrijer kan spreken als de cliënt niet aanwezig is. Wel geven de casemanagers aan dat dit kan leiden tot achterdocht bij de cliënt. Ze achten Familiecoaching echter kundig genoeg om hier goed op te anticiperen ermee om te gaan.

 

Samenwerking

De casemanagers zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. Familiecoaching is goed bereikbaar en de rapportages zijn zorgvuldig. Ook ervaren zij ruimte om feedback te geven. Er zijn echter ook onduidelijkheden. Zo weet een aantal casemanagers niet of het contact tussen de familie en Familiecoaching nog loopt. Het merendeel van de casemanagers is tevreden over de frequentie en inhoud van de terugkoppeling, maar voor een aantal is niet bekend hoe vaak zij een rapportage ontvangen van Familiecoaching. Tot slot bestaat er onduidelijkheid over de plaatsing van de rapportages. Sommige casemanagers plaatsen de rapportage wel in het EPD, andere niet.

 

Bijdrage aan het herstel

Het gemeenschappelijke doel van Familiecoaching en de casemanagers is: bijdragen aan het herstel van cliënt. Daarbij richt Familiecoaching zich op de familie en de casemanager voornamelijk op de cliënt. Hoewel Familiecoaching geen gesprekken voert met de cliënt, draagt zij indirect ook bij aan het herstel van de cliënt via psycho-educatie, motiverende gespreksvoering en empowerment. Casemanagers geven geen goed beeld te hebben van het herstel bij de families en de cliënt. Dit komt omdat zij de families niet vragen naar de gesprekken met Familiecoaching. Zij zien de behandeling en de gesprekken met Familiecoaching als twee gescheiden onderdelen en willen zich er niet in mengen. Daarnaast hebben ze doorgaans weinig contact met de families. Een aantal casemanagers zegt verschil te merken in het contact tussen de familie en de cliënt: de omgang is verbeterd en de familie begrijpt het ziektebeeld van de cliënt beter. Er zijn echter ook casemanagers die geen uitspraak kunnen doen over het herstel bij de familie en de cliënt. Alle casemanagers kunnen zich echter wel voorstellen dat de gesprekken met Familiecoaching bijdragen aan het herstel van de families.

Een aanbeveling voor Familiecoaching is een vervolgonderzoek naar de tevredenheid van de families. Zij kunnen het beste beoordelen of er sprake is van herstel bij hen en de cliënt.

 

Verbeterpunten

De casemanagers zijn over het algemeen zeer tevreden over Familiecoaching, maar benoemen ook verschillende knelpunten. Een belangrijk knelpunt is de beperkte communicatie. Als deze zou verbeteren, zouden meerdere knelpunten opgelost zijn, zoals de onduidelijkheid over de plaatsing van de rapportages en de behoefte aan werkoverleg. Familiecoaching en de casemanagers hebben voornamelijk contact via e-mail en communiceren verder weinig. Ook hebben ze geen duidelijke afspraken gemaakt over de frequentie van het contact, de samenwerking, behoeften en verwachtingen. Als er duidelijke afspraken zijn, ontstaat er geen miscommunicatie. De casemanagers hebben aangegeven regelmatig niet aan Familiecoaching te denken en soms te vergeten de gesprekken te stimuleren bij de families. Meer communicatie op verschillende vlakken zou ervoor kunnen zorgen dat Familiecoaching beter op het netvlies staat waardoor er meer gebruikt van wordt gemaakt.